Strefa Inwestora


Centrum wyników

Poniżej prezentujemy materiały dla inwestorów i analityków. Składają się na nie:

Prezentacje korporacyjne

prezentacje opisujące Grupę Voxel S.A., jej model biznesowy, mocne strony i przewagi konkurencyjne

Prezentacje kwartalne

prezentacje podsumowujące wyniki kwartalne oraz plany na najbliższe kwartały

Databook

plik excel zawierający dane finansowe i kluczowe wskaźniki

Factsheet

dwu-stronnicowe podsumowanie kluczowych liczb oraz wyników kwartalnych

Sprawozdanie finansowe

kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności

2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011

Tytuł Raport Prezentacja Dane finansowe Factsheet
Skonsolidowane wyniki 1H2021
Skonsolidowane wyniki 1Q2021
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2020
Skonsolidowane wyniki 3Q2020 -
Skonsolidowane wyniki 1H2020 -
Skonsolidowane wyniki 1Q2020 -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2019 -
Skonsolidowane wyniki 3Q2019 -
Skonsolidowane wyniki 1H2019 -
Skonsolidowane wyniki 1Q2019 -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2018 -
Skonsolidowane wyniki 3Q2018 -
Skonsolidowane wyniki 1H2018 -
Skonsolidowane wyniki 1Q2018 - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2017 - - -
Skonsolidowane wyniki 3Q2017 - - -
Skonsolidowane wyniki 1H2017 - - -
Skonsolidowane wyniki 1Q2017 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2016 - - -
Skonsolidowane wyniki 3Q2016 - - -
Skonsolidowane wyniki 1H2016 - - -
Skonsolidowane wyniki 1Q2016 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2015 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 3Q2015 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 1H2015 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 1Q2015 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2014 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 3Q2014 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 1H2014 - - -
Skorygowane rozszerzone skonsolidowane wyniki 1Q2014 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2013 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 3Q2013 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 1H2013 - - -
Rozszerzone skonsolidowane wyniki 1Q2013 - - -
Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 3Q2012 - - -
Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 2Q2012 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2012 - - -
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny 2011 - - -
Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 1Q2012 - - -
Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 4Q2011 - - -
Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 3Q2011 - - -

Raporty bieżace Zobacz wszystkie

Kalendarium

Kalendarium prezentuje informacje dotyczące kluczowych wydarzeń takich jak publikacja wyników okresowych, spotkania lub wideokonferencje z uczestnikami rynku kapitałowego jak również okresów zamkniętych.

2021
 • 2021
 • Okresy zamknięte
28.02.2021

Początek okresu zamkniętego dla raportu rocznego za 2020 rok

30.03.2021

Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2020

Wtorek

voxel.pl

31.03.2021

Prezentacja wyników za 2020

Środa

Wideokonferencja

24.04.2021

Początek okresu zamkniętego dla raportu kwartalnego za 1Q21

24.05.2021

Publikacja raportu za 1Q21

Poniedziałek

voxel.pl

25.05.2021

Prezentacja wyników za 1Q21

Wtorek

Wideokonferencja

24.07.2021

Początek okresu zamkniętego dla raportu półrocznego za 1H21

23.08.2021

Publikacja raportu za 1H21

Poniedziałek

voxel.pl

24.08.2021

Prezentacja wyników za 1H21

Wtorek

Wideokonferencja

26.10.2021

Początek okresu zamkniętego dla raportu kwartalnego za 3Q21

25.11.2021

Publikacja raportu za 3Q21

Czwartek

voxel.pl

26.11.2021

Prezentacja wyników za 3Q21

Piątek

Wideokonferencja

Polityka dywidendowa

Celem Zarządu Voxel S.A. jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Zgodnie z oficjalną polityką dywidendową na lata 2021-2025 Zarząd Voxel S.A. przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej Voxel S.A. zamierza corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
(i) przeznaczenie nie mniej niż 50% jednostkowego zysku netto Voxel S.A. za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz
(ii) wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 – 2017 w łącznej wysokości 28,9 mln PLN.

Uwzględniając sytuację Grupy Kapitałowej Voxel S.A., Zarząd Voxel S.A. weźmie w szczególności pod uwagę: (i) potrzeby inwestycyjne, (ii) potencjalne akwizycje, (iii) sytuację płynnościową, (iv) wysokości zobowiązań, (v) kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi, (vi) kowenantyokreślonych w warunkach emisji obligacji Voxel S.A.

Rok obrotowy, z którego wypłacona jest dywidenda Wypłacona dywidenda
(mln PLN)
Dywidenda
na akcję (PLN)
Procent wypłaty z zysku skonsolidowanego Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Stopa dywidendy
2019 9,6 0,91 41,7% 26.08.2020 11.09.2020 2,3%
2018 10,4 0,99 44,5% 19.08.2019 09.09.2019 3,4%
2017 10,5 1,00 53,0% 28.05.2018 07.06.2018 5,2%
2016 5,8 0,55 52,5% 24.07.2017 08.08.2017 3,2%
2015 5,8 0,55 40,3% 19.09.2016 04.10.2016 3,2%

Akcje

Akcje Voxel S.A. notowane są od 11 października 2011 roku. Pierwotnie akcje notowane były w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Debiut akcji Voxel S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miał miejsce 23 października 2012 roku.  Spółka wyemitowała 1 000 000 (1 milion) akcji po cenie emisyjnej 19 PLN. Najwyższy zanotowany kurs akcji to 47,6 PLN, a najniższy to 8,81 PLN.

Kurs [PLN]:
51.00 PLN
Max:
51.00 PLN
2021-10-15 godz. 17:30:00
Ticker VOX
KOD ISIN dla akcji Voxel PLVOXEL00014
KOD LEI 2594006D5LHQSL0D5030
KOD CFI ESVUFB
KOD FISN VOXEL/BRSH PLN1.0
INDEKSY sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIGdiv, WIG Poland, InvestorMS
Dokumenty Prospekt emisyjny
Dokument informacyjny

Obligacje

Voxel S.A. finansuje rozwój ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne w postaci zadłużenia odsetkowego pozyskiwane są w formie: zadłużenia bankowego, pożyczek, leasingu finansowego i emisji obligacji korporacyjnych. Poniżej prezentujemy podsumowanie emisji obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Voxel S.A. jak również bieżące ceny obecnie posiadanych obligacji korporacyjnych, notowanych na Catalyst.

Seria obligacji Kwota wyemitowanych obligacji (mln PLN) Data emisji Data wykupu Tenor (lata) Zabezpieczenie Notowanie Dokumenty
Seria L 5 10 lutego 2021 19 lutego 2024 3 niezabezpieczone Catalyst
Seria K 5 9 sierpnia 2018 9 lutego 2021 2,5 niezabezpieczone Catalyst
Seria J 30 5 lipca 2018  4 lipca 2021 3 niezabezpieczone Catalyst
Seria I nie doszła do skutku ze względu na brak przeprowadzenia akwizycji
Seria H 10 31 maja 2017 31 maja 2019 (przedterminowy wykup 1 sierpnia 2018) 2 zabezpieczone Catalyst
Seria G 10 8 lipca 2016 25 lipca 2018 2 zabezpieczone Catalyst
Seria F 10 1 lipca 2016 1 lipca 2017
(przedterminowy wykup 24 maja 2017)
1 zabezpieczone Catalyst
Seria E 10 23 czerwca 2014 11 lipca 2016 2 zabezpieczone Catalyst Nota informacyjna
Seria D 12 31 lipca 2013 31 lipca 2016 3 zabezpieczone Catalyst Nota informacyjna
Seria C 5 17 czerwca 2013 17 czerwca 2015
(przedterminowy wykup 30 lipca 2014)
2 zabezpieczone Catalyst Nota informacyjna
Seria B 12 17 maja 2012 6 czerwca 2014 (przedterminowy wykup 16 lipca 2013) 2 zabezpieczone Catalyst Nota informacyjna
Seria A 6,6 2 grudnia 2010 1 grudnia 2015 5 obligacje zamienne na akcje,
niezabezpieczone
nienotowane

Rekomendacje i analizy

Voxel S.A. uczestniczy w Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach Programu domy i biura maklerskie sporządzają na zlecenie GPW w Warszawie raporty analityczne dotyczące spółek, które zostały zakwalifikowane do programu.

Przeczytaj więcej >

 

FAQ

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych Voxel S.A. pytań wraz z odpowiedziami.

Jaki wpływ na Grupę Voxel miała pandemia COVID-19?

Grupa Voxel wykorzystała pandemię do zmian, które wzmocnią jej fundamenty i przyczynią się do długoterminowego i rentownego wzrostu. Wprowadziła także nowe linie biznesowe, które mają istotny wpływ na wyniki spółek zależnych. Pandemia zmniejszyła wolumeny badań wykonywane przez podmioty diagnostyczne (w tym Voxel S.A., tj. spółkę matkę), ze względu na ograniczenie w dostępie do służby zdrowia, w tym do lekarzy specjalistów dla pacjentów oraz zmniejszyła zapotrzebowanie na badania diagnostyczne ze strony szpitali. Z drugiej strony przyczyniła się też do rozwoju spółek zależnych Voxel. Alteris notuje wysoki poziom zamówień ze względu na posiadane rozwiązania modułowe oraz inwestycje szpitali w diagnostykę i leczenie COVID-19. VITO-MED od czerwca 2020 roku wykonuje testy na obecność COVID-19 i rozwija dynamicznie ten rodzaj działalności.

Jakie plany Grupa Voxel posiada na 2021 rok?

Grupa Voxel zamierza elastycznie dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji, w tym rosnącej dostępności szczepionki przeciw COVID-19. Wraz ze stabilizacją i/lub poprawą sytuacji epidemiologicznej wolumeny wykonywanych badań diagnostycznych powinny rosnąć zarówno w podmiotach diagnostycznych, w tym w Voxel S.A. jak i Exira. VITO-MED oprócz działalności szpitalnej będzie rozwijał sieć laboratoriów, w których obecnie wykonywane są badania w kierunku COVID-19, celem poszerzenia oferty produktowej. Ze względu na szerokie portfolio usług, popyt na rozwiązania Alteris powinien utrzymać się w 2021 roku.

Czy Grupa Voxel planuje kontynuować akwizycje w następnych kwartałach?

Celem Zarządu jest dalsze wzmocnienie Grupy Voxel w 2021 roku. Grupa planuje rozwój organiczny oparty o nowe produkty i rozwiązania wytworzone w ramach Grupy, a także inwestycje w nowe pracownie diagnostyczne. Nie wyklucza również akwizycji, w szczególności w obszarze diagnostyki, w celu maksymalizacji synergii.

Jakie będą czynniki wzrostu Grupy w 2021 roku?

Zarząd Voxel S.A. identyfikuje szereg czynników, które mogą mieć wypływ na wzrost Grupy w 2021 roku:

 • większy udział badań PET-TK w strukturze badań oraz uruchomienie nowej pracowni PET-TK w Warszawie,
 • wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków, w tym wpływ sprzedaży fluorocholiny,
 • nowe pracownie diagnostyki obrazowej oraz poprawa wolumenów w istniejących pracowniach w porównaniu do roku 2020, z uwagi na mniejszy wpływ pandemii COVID-19 i lockdown,
 • poprawa przychodów i rentowności w Exira na skutek wymiany źródła w gamma knife oraz wymiany rezonansu magnetycznego,
 • w dalszym ciągu spore zapotrzebowanie na rozwiązania dostarczane przez Alteris, w tym na projekty infrastrukturalne,
 • wpływ laboratoriów COVID-19 także na rok 2021, w tym plany poszerzenia ich oferty produktowej o nowe rodzaje usług (badania genetyczne, medycyna spersonalizowana),
 • możliwe nowe akwizycje.

Grupa pracuje także nad innymi nowymi projektami, które mogą mieć wpływ na jej wzrost.

Czy Grupa Voxel posiada bezpieczną sytuację finansową?

Grupa posiada bezpieczną sytuację płynnością ze względu na zdywersyfikowane źródła kapitału. Zadłużenie odsetkowe pozyskiwane jest w formie: zadłużenia bankowego, pożyczek, leasingu finansowego i emisji obligacji korporacyjnych. Na koniec III kwartału 2020 roku wskaźnik zadłużenia netto/ EBITDA (w 4 kwartałów) kształtował się na poziomie 2,2x (1,9x jeśli wyłączony byłby standard MSSF16).

Czy Grupa Voxel może wypłacić dywidendę za 2020 rok?

Celem Zarządu Voxel S.A. jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. W tym także celu w styczniu 2021 roku została zatwierdzona polityka dywidendowa na lata 2021-2025. Zgodnie z jej założeniami Spółka planuje coroczną wypłatę dywidendy w wysokości minimum 50% zysku netto Voxel S.A. za dany rok oraz 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 – 2017 w łącznej wysokości ponad 28,9 milionów złotych. Przedstawiając rekomendację dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy za rok 2020 Zarząd weźmie pod uwagę: bieżącą i planowaną sytuację płynnościową Spółki, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, planowane inwestycje oraz kowenanty dotyczące zadłużenia odsetkowego.

Jaki jest powód pogorszenia rentowności Grupy w 2020 roku oraz na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Jest kilka powodów, które mają wpływ na zmianę marży brutto na sprzedaży na przestrzeni ostatnich kilku lat:

 • kluczowym czynnikiem jest zmiana struktury Grupy, która miała miejsce w 2019 roku. Od tego roku Grupa konsoliduje dwie nowe spółki zależne, tj. szpital VITO-MED oraz spółkę Exira. Spowodowało to, że Grupa składa się obecnie z podmiotów diagnostycznych oraz Exira, które generuję marże brutto na poziomie 30-40% oraz spółek, w przypadku których rentowność jest niższa i wynosi około 10%, tj. Alteris i VITO-MED. Konsolidacja VITO-MED (tj. jej działalności szpitalnej) oraz spółki Scanix w 2020 roku (która w dalszym ciągu przechodzi proces restrukturyzacji od strony organizacyjno-kosztowej) spowodowały spadek marży brutto;
 • większy wpływ spółki Alteris na wyniki Grupy oraz wzrost udziału dużych projektów infrastrukturalnych w realizowanych przez tę spółkę w strukturze sprzedaży Grupy – Alteris jest spółką informatyczno-inżynieryjną, która w ostatnich latach zwiększała udział dużych projektów, w tym projektów infrastrukturalnych, w swoim portfolio. Marża brutto dużych projektów jest niższa niż marża projektów dotyczących tylko software spółki. Im większy będzie ich udział, tym niższa będzie marża brutto spółki. Zwiększanie udziału projektów infrastrukturalnych jest naturalnym krokiem w rozwoju spółki i będzie kontynuowane w kolejnych latach;
 • wpływ inwestycji prowadzonych przez spółki diagnostyczne, w tym głównie przez Voxel S.A. – w przypadku nowych inwestycji proces realizacji inwestycji trwa na ogół kilka miesięcy. Po jej zakończeniu dana pracownia zaczyna realizować świadczenia, ale w początkowym okresie wolumeny badań nie są realizowane na poziomie już istniejących pracowni. Okres dojścia pracowni do docelowej wydajności trwa od kilku miesięcy do kilku lat i jest też uzależniony od tego, czy i kiedy dana pracownia pozyska kontrakt z NFZ. Koszty generowane przez pracownię pojawiają się natomiast już od momentu rozpoczęcia inwestycji. Dodatkowo, znaczny udział w strukturze kosztów pracowni mają koszty stałe, w tym koszty najmu, koszty serwisu sprzętu, czy koszty zadłużenia związane ze sprzętem. Im większy udział prowadzonych inwestycji, tym niższa marża brutto spółki;
 • w 2020 roku duży wpływ na podmioty diagnostyczne, w tym Voxel oraz na szpital VITO-MED. miała pandemia Covid-19. Spowodowała ona spadek liczby wykonanych badań, a co za tym idzie niższe przychody ze sprzedaży. Wpływ ten był głównie widoczny w I i II kwartale 2020 roku. Z uwagi na znaczny udział kosztów stałych w strukturze, negatywny wpływ dźwigni operacyjnej bezpośrednio przełożył się na pogorszenie marży brutto.

Czy Grupa prowadzi obecnie projekty z zakresu R&D?

Tak, Grupa w dalszym ciągu prowadzi projekty R&D, w tym głównie związane z produkcją nowych radiofarmaceutyków oraz rozwojem własnego software (RIS/PACS). W zakresie radiofarmaceutyków obecnie realizowanych jest siedem projektów, z których część jest dofinansowana ze środków unijnych. Jednym z nich jest projekt opracowania technologii wytwarzania oraz przygotowania do wdrożenia nowego produktu tj. radiofarmaceutyku galowego (chlorek Ga68) przeznaczonego do znakowania zestawów podawanych pacjentom w procedurze diagnostyki PET-TK. Będzie to miało zastosowanie m.in. w diagnostyce raka prostaty, guzów neuroendokrynnych i innych schorzeń onkologicznych. Realizacja projektu umożliwi spółce uruchomienie produkcji tego radiofarmaceutyku oraz procedur biopsji fuzyjnej USG/PET-TK u pacjentów z podejrzeniem raka prostaty.

Ponadto w październiku 2020 roku Voxel otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowego radiofarmaceutyku – fluorocholiny, co pozwala na wykorzystywanie tego produktu zarówno na potrzeby własne, jak i oferowanie ich podmiotom komercyjnym. Fluorocholina jest stosowana w badaniach PET-TK do obrazowania czynności narządów lub chorób, w których diagnostycznym punktem uchwytu jest zwiększony pobór choliny. W szczególności wykorzystanie tego radiofarmaceutyków jest wskazane w przypadku diagnostyki raka gruczołu krokowego oraz raka wątrobowokomórkowego.

Jakie są przewagi konkurencyjne Grupy?

Do głównych przewag konkurencyjnych należą: występowanie efektu skali i korzyści z posiadania sieci pracowni, posiadanie w strukturze Grupy zakładu produkcji radiofarmaceutyków, doświadczona kadra medyczna i menedżerska, komplementarność usług świadczonych przez spółki z Grupy, a także innowacyjność oraz umiejętność jej wdrożenia i skomercjalizowania.

Jakie są główne ryzyka identyfikowane przez Grupę?

Do głównych ryzyk identyfikowanych przez Grupę należą utrata kadry managerskiej, włączając w lekarzy i personel medyczny, spadek nakładów na służbę zdrowia, istotna zmiana wyceny świadczeń oraz wprowadzenie zmian o charakterze prawnym i regulacyjnym, które nie byłyby korzystne dla Grupy.

Czy Spółka podaje do publicznej wiadomości prognozy finansowe?

Nie, Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność jest nieodłącznym elementem działalności Grupy Voxel. Poniżej prezentujemy polityki, wdrożone przez Voxel S.A.

 

   Polityka środowiskowa
   Polityka jakości