Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Ważne informacje

Informacje prawne i znak towarowy

Zastrzeżenia prawne

Treści zawarte na stronie internetowej spółki VOXEL S.A. (dalej: „Strona”) mają charakter ogólny i stanowią jedynie materiał informacyjny. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi porady lekarskiej ani oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. VOXEL S.A. (dalej: „Spółka”) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia kompletności i aktualności informacji umieszczonych na Stronie, zastrzega jednak, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tych informacji, z ich niekompletnością lub błędami. Spółka nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych powiązanych ze Stroną. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących Spółki oraz usług przez nią świadczonych, proszone są o kontakt bezpośrednio ze Spółką.

Zawartość i struktura Strony podlega ochronie na podstawie przepisów prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, w tym w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631- j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410- j.t.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503-j.t. z późn. zm.). Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na Stronie przysługują Spółce, o ile nie zastrzeżono inaczej, a ich wykorzystanie, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

Podanie na Stronie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265.

Znak towarowy

Spółka VOXEL S.A. posiada prawo ochronne nr 230543 na znak towarowy „VOXEL” (zgłoszenie Z-355680), który może być wykorzystywany do oznaczania następujących klas towarowych: 10 ekrany radiologiczne do celów medycznych; aparaty radiologiczne do celów medycznych; aparatura do radioterapii; aparatura diagnostyczna do celów medycznych; 42 prace badawczo-rozwojowe; badania w dziedzinie fizyki; 44 kliniki medyczne; niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej; pomoc medyczna.”


Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

W VOXEL funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013.
Zakres certyfikacji obejmuje realizację usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej.

Coroczne audyty zewnętrzne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą TŰV Rheinland Polska Sp. z o.o. przebiegają pomyślnie potwierdzając tym samym wysoki standard naszych usług z troską o dobro pacjentów przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo informacji i środowisko naturalne.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Aneta Stolarz tel.: 531 403 078. a.stolarz@voxel.pl


Wpływ na otoczenie

Wpływ na otoczenie

Wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywanych przez  Voxel S.A.

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 ustawy Prawo atomowe, wykonywane na podstawie zezwoleń dla Voxel S.A., wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, nie wpływają negatywnie na zdrowie ludzi
i na środowisko. Jednocześnie informujemy, iż wykonywanie tych działalności nie powoduje również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Informacja o digitalizacji

Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie kwestii związanych z digitalizacją papierowej dokumentacji medycznej naszych Pacjentów.
Zgodnie z art. 13b z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia podmiot leczniczy może dokonać zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną, zwanej dalej „digitalizacją dokumentacji medycznej”.
Spółka Voxel S.A. jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych digitalizuje papierową dokumentację medyczną wytworzoną w związku z wykonywanymi badaniami. Digitalizacja polega na skanowaniu papierowej dokumentacji medycznej, opatrzeniu jej właściwą formą podpisu elektronicznego i przechowywaniu dokumentacji w formie elektronicznej.
Dokumenty powstałe w wyniku digitalizacji są równoważne oryginałom.
Pacjent ma prawo odebrać oryginały papierowej dokumentacji medycznej po jej zdigitalizowaniu. Odmowa odbioru papierowej dokumentacji medycznej równoznaczna będzie z uprawnieniem dla spółki Voxel S.A. do trwałego zniszczenia papierowej dokumentacji w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.
Należy pamiętać, że pomimo digitalizacji papierowej dokumentacji medycznej Pacjent nadal ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej.