Ład korporacyjny

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Zarząd Voxel SA może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 4 (cztery) lata.

Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Kompetencje Zarządu określone są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Spółki Zarząd.

Jarosław Furdal

Prezes Zarządu

Przeczytaj

Grzegorz Rutkowski

Wiceprezes Wykonawczy Zarządu

Przeczytaj

Rada nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza Voxel SA może składać się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 29 czerwca 2021 roku. Kompetencje Rady Nadzorczej opisane są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania opisany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został przyjęty do Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. i właściciel Kancelarii Jakub Kowalik.

W latach 2004-2006 wykonywał zawód radcy prawnego w kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz karnym gospodarczym, doradztwie prawnym dla Zarządów i Rad Nadzorczych spółek holdingowych/spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez kilkuletnią praktykę Pan Kowalik zdobył doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży ochrony zdrowia.

Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Martyna Liszka-Białek – Członek Rady Nadzorczej

Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – bankowość inwestycyjna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła staż w Rubicon Partners Dom Maklerski SA, a następnie w 2011 roku staż w Domu Maklerskim IDM SA w Departamencie Operacji Kapitałowych. W 2019 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2021 roku rozpoczęła rezydenturę na kierunku Radiologia i Diagnostyka Obrazowa.

Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu – specjalność Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Voxel International S.a. L. W 2020 roku uzyskała tytuł MBA w Luxembourg School of Business. Od 2018 roku zawodowo wspiera Grupę Kapitałową Voxel w zakresie rozwoju biznesu. Wcześniej współpracowała z kancelarią prawniczą Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana z Atlantic Fund Services SA – administracją funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m.in. Lee Hishammuddin Allen & Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział transgranicznych fuzji i przejęć.

Pani Magdalena Pietras nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Vladimir Ježik – Członek Rady Nadzorczej

Pan Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Martin (Słowacja) i posiada stopień doktora nauk medycznych. W ramach swojej kariery zawodowej: od 1999 roku zatrudniony na stanowisku chirurga w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku na stanowisku dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA sro, od 2006 roku na stanowisku konsultanta w MEDCENTRUM sro w Żylinie , od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Pro Diagnostics a.s.

Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej

Od 2017 roku dyrektor Biura Nadzoru Spółek Zagranicznych w PZU SA/PZU Życie SA odpowiedzialna za podmioty zagraniczne Grupy PZU na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie. W krajach bałtyckich pełni funkcję Przewodniczącej Rad Nadzorczych towarzystw ubezpieczeniowych: Lietuvosdraudimas, PZU Lietuva Gyvybes draudimas i AAS Balta.

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego, inwestycji kapitałowych i zarządzania grupami. Przez większość swojej pracy zawodowej związana była z sektorem bankowym, gdzie pełniła funkcje kierownicze w obszarze inwestycji kapitałowych, zarządzania grupami kapitałowymi oraz w organach spółek kapitałowych (Grupa PKO BP SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych , PKO BP BANKOWY PTE SA – Członek Zarządu, BOŚ SA – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Ładu Korporacyjnego, Prokurent BOŚ Invest Management sp. z oo, BFG).

W latach 2003 -2017 pełniła funkcję członka Rad Nadzorczych w wielu podmiotach, m.in. w spółkach z sektora finansowego, KREDOBANK SA, Domu Maklerskim BOŚ, a także w spółkach regulowanych – Stalexport Autostrady SA, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN ” z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

W branży medycznej od 2008 do 2012 roku pełniła funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Polfa sp. z oo – Grupa Kapitałowa CIECH SA.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cumma sum laude), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studiów podyplomowych z Bankowości i Finansów w SGGW ( SGGW) w Warszawie. Zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2003).

Pani Katarzyna Galus spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2016.

Imię i nazwisko Dane pierwszego spotkania Członek Komisji Rewizyjnej Niezależność zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 Niezależność zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach (…)
Jakub Kowalik (C) 23.06.2016 Tak Tak Tak
Martyna Liszka-Białek 23.06.2016 Tak
Magdalena Pietras 23.06.2016
Katarzyna Galus 29.06.2021 Tak (C) Tak Tak
Vladimir Ježik 17.05.2018

C – Przewodniczący

Komitet Audytu

Komitet Audytu funkcjonuje w Voxel SA od 15 września 2017 roku. Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani uchwałą Rady Nadzorczej Voxel SA nr 22/2017. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków:

 • Pani Katarzyna Galus – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 • Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komisji Audytu,
 • Pan Jakub Kowalik – Członek Komisji Audytu.

Przewodnicząca Komitetu Audytu – Pani Katarzyna Galus posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności w odniesieniu do branży, w której działa Spółka.

Funkcjonowanie Komitetu Audytu opisane jest w Regulaminie Komitetu Audytu.

Sprawozdania Rady Nadzorcze

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

Akcjonariusze

Poniżej przedstawiamy strukturę akcjonariatu Voxel SA w podziale na liczbę akcji i głosów. Przedstawiamy także szczegóły podziału kapitału zakładowego na serie.

10 502 600
Liczba akcji

13 502 700
Liczba głosów

Akcjonariusze Liczba udostępnień Udział w kapitale własnym Liczba głosów Podziel się głosami na GM
Voxel International S.a.r.l. based in Luksemburg 5,184,856 37.40% 8,184,956 51.30%
PZU S.A. Mutual Fund 1,533,479 14.60% 1,533,479 11.40%
Allianz Polska S.A. Open Pension Fund 682,645 6.50% 682,645 5.10%
Other (free-float) 3,101,620 41.50% 3,101,620 32.20%
Total 10,502,600 100.00% 13,502,700 100.00%

Akcjonariusze

Udostępnij serię Liczba udostępnień Rodzaj akcji Liczba głosów
A series 2,000,100 Registered shares, privileged 2:1 in terms of votes 4,000,200
B series 1,000,000 Registered shares, privileged 2:1 in terms of votes 2,000,000
C series 1,000,000 Bearer shares 1,000,000
D1 series 244,200 Bearer shares 244,200
D2 series 246,300 Bearer shares 246,300
D3 series 30,000 Bearer shares 30,000
E series 500,000 Bearer shares 500,000
F series 500,000 Bearer shares 500,000
G series 1,000,000 Bearer shares 1,000,000
I series 2,212,000 Bearer shares 2,212,000
J series 1,000,000 Bearer shares 1,000,000
K series 670,000 Bearer shares 670,000
L series 100,000 Bearer shares 100,000
Total 10,502,600 13,502,700

Nominal value of all shares comes at PLN 1.00. 

Walne Zgromadzenia

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki Voxel SA Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Voxel SA określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Poniżej prezentujemy treść ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i dokumenty przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, a także wzory pełnomocnictw.

We wszystkich sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@voxel.pl.

Rok

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 to zbiór zasad i rekomendacji w zakresie ładu korporacyjnego, jakim podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym Voxel SA W odniesieniu do szczegółowych zasad Dobrych Praktyk, zastosuj się lub wyjaśnij obowiązującą formułę. Trwałe niestosowanie danej zasady lub jej incydentalne niezastosowanie stwarza po stronie firmy obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Poniżej prezentujemy dokumenty związane z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016. Roczne sprawozdania dotyczące stosowania ładu korporacyjnego stanowią część Sprawozdania z działalności Zarządu Voxel SA i Grupy Kapitałowej Voxel SA i prezentowane są w Strefie Inwestora.

 

ikona Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

ikona Oświadczenie Zarządu Voxel S.A

Rewident księgowy

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Voxel za lata 2018-2020 zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Voxel SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór firmy audytorskiej do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z dnia 30 maja 2018 roku. Voxel SA współpracuje z obecną spółką audytorską od dwóch lat. Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2020 roku został wybrany audytor do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2020-2021.

Spółka w swojej działalności przestrzega przepisów ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza kieruje się rekomendacjami Komitetu Audytu oraz Polityką wyboru biegłego rewidenta.

Informacje o umowach z firmą audytorską i wynagrodzeniu za jej usługi znajdują się w raportach rocznych.

Dokumenty korporacyjne

Statut


Pobierz

Regulamin Zarządu


Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej


Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia


Pobierz

Regulamin Komitetu Audytu


Pobierz

Polityka wynagrodzeń i raporty

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej (…) znowelizowaną w listopadzie 2019 roku, poniżej prezentujemy Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel SA wraz ze sprawozdaniami dotyczącymi wynagrodzeń. Ponadto prezentujemy również informacje o programach motywacyjnych na akcje.

Poniżej prezentujemy Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel SA, która została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń

 

Zgodnie z Polityką Wynagradzania Voxel SA może przyznawać członkom Zarządu programy motywacyjne oparte na akcjach. Obecnie Spółka nie posiada takich programów. Program opcji na akcje spółki Voxel SA funkcjonował w latach 2009 – 2011. Został on zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voxel SA w dniu 30 listopada 2007 roku. Celem Programu było stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników i doradcy do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz stabilizację kadr i kadry menedżerskiej. Dla uczestników Programu dostępne były warranti subskrypcyjne, które uprawniały do ​​objęcia nie więcej niż 550.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii D1, D2 i D3. W wyniku Programu wyemitowano 520 500 akcji (D1: 244 200, D2: 246 300, D3: 30 000).

Ogłoszenia

Powiązane transakcje

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej zawarcie przez spółkę giełdową istotnej transakcji z podmiotem powiązanym (w rozumieniu MSR 24) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Istotna transakcja została zdefiniowana w Ustawie o ofercie publicznej jako transakcja, której wartość przekracza 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki publicznej.

W latach 2020 i 2021 nie wystąpiły tego typu transakcje.

Dematerializacja akcji

Poniżej przedstawiamy treść wezwania na akcje VOXEL SA z dnia 30 września 2020 roku

Zarząd VOXEL SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki, mieszczącym się pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji nastąpi za pisemne pokwitowanie wydawane akcjonariuszowi.