Ład korporacyjny

Zarząd

Zgodnie ze Statutem, Zarząd Voxel S.A. może liczyć od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.

Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną kadencję 19 sierpnia 2020 roku. Kompetencje Zarządu określone są w Statucie Voxel S.A. a sposób działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Zarządu.

Jarosław Furdal

Prezes Zarządu

Przeczytaj

Grzegorz Rutkowski

Wiceprezes Zarządu

Przeczytaj

Rada nadzorcza

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza Voxel S.A. może liczyć od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.

Członkowie Rady Nadzorczej  zostali powołani na wspólną kadencję 29 czerwca 2021 roku. Kompetencje Rady Nadzorczej opisane są w Statucie Voxel S.A. a sposób funkcjonowania opisany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Jakub Kowalik | Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem i adwokatem w Kancelarii Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. oraz właścicielem w Kancelarii Adwokackiej Jakub Kowalik. W latach 2004 – 2006 adwokat w Kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prawie karnym gospodarczym, doradztwie prawnym na rzecz zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej.

Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Martyna Liszka-Białek | Członek Rady Nadzorczej

Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – doradztwo inwestycyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła praktyki w Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., a następnie w 2011 roku praktyki w Domu Maklerskim IDM S.A. w Dziale Operacji Kapitałowych. W roku 2019 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim ŚląskiegoUniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2021 rozpoczęła rezydenturę w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk SpółekNotowanych na GPW 2016

Magdalena Pietras | Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Luksemburgu – kierunek Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora w Voxel International S. a. r. l. W roku 2020 otrzymała dyplom MBA Luxembourg School of Business. Od 2018 roku wspiera zawodowo Grupę Kapitałą Voxel w zakresie business development. Wcześniej współpracowała z Kancelarią Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych, prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana była z Atlantic Fund Services S. A.– administracja funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m. in. Lee Hishammuddin Allen&Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział Cross Border M&A.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Katarzyna Galus | Członek Rady Nadzorczej

Od 2017 roku jest dyrektorem Biura Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi w PZU S.A./ PZU Życie S.A., odpowiedzialnym za zagraniczne podmioty Grupy PZU na Litwie, Łotwie, Estonii i w Ukrainie. W Krajach bałtyckich pełni funkcję Przewodniczącej Rad Nadzorczych zakładów ubezpieczeń: Lietuvos draudimas, PZU Lietuva Gyvybes draudimas oraz AAS Balta.

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, inwestycjach kapitałowych oraz zarządzaniu grupą kapitałową. Przez większość pracy zawodowej związana z sektorem bankowym, gdzie wykonywała funkcje kierownicze w obszarze inwestycji kapitałowych, zarządzania grupą kapitałową oraz w organach spółek kapitałowych (Grupa PKO BP SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, PKO BP BANKOWY PTE S.A. – członek Zarządu, BOŚ SA – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego, Prokurent BOŚ Invest Management sp. o.o., BFG).

W latach 2003 -2017 w ramach nadzoru właścicielskiego pełniła funkcje członka Rady Nadzorczej w wielu podmiotach, w tym w spółkach z sektora finansowego, KREDOBANK SA, Dom Maklerski BOS, a także w spółkach regulowanych – Stalexport Autostrady SA, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

W branży medycznej w latach 2008 – 2012 niezależny członek Rady Nadzorczej Polfa sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa CIECH SA.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cumma sum laude), podyplomowe studia Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH w Warszawie, podyplomowe studia z Bankowości i Finansów SGGW w Warszawie. Złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2003).

Pani Katarzyna Galus spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

Vladimir Ježik | Członek Rady Nadzorczej

Pan  Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Martinie (Słowacja), posiada tytuł doktora nauk medycznych. W ramach przebiegu pracy zawodowej: od 1999 roku zatrudniony jest jako chirurg w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., od 2006 roku zatrudniony jako konsultant w MEDCENTRUM s.r.o. w Žilina, od 2017 roku pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Pro diagnostic a.s.

Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Imię i Nazwisko Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu Niezależność zgodnie z DPSN2021 Niezależność zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach (…)
Jakub Kowalik (P) 23.06.2016 Tak Tak Tak
Martyna Liszka-Białek 23.06.2016 Tak
Magdalena Pietras 23.06.2016
Katarzyna Galus 29.06.2021 Tak (P) Tak Tak
Vladimir Ježik 17.05.2018

P – Przewodniczący

Komitet audytu

Komitet Audytu funkcjonuje w Voxel S.A. od dnia 15 września 2017 roku. Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Voxel S.A. uchwałą nr 20/2021. W skład Komitetu Audytu wchodzi 3 (trzech) członków:

 • Pani Katarzyna Galus – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 • Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komitetu Audytu,
 • Pan Jakub Kowalik – Członek Komitetu Audytu.

Przewodnicząca Komitetu Audytu – Pani Katarzyna Galus posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

 

Sposób funkcjonowania Komitetu Audytu opisany jest w Regulaminie Komitetu Audytu.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Sprawozdanie Rady-Nadzorczej za 2021 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

Akcjonariat

Poniżej prezentujemy skład akcjonariatu Voxel S.A. z podziałem na liczbę akcji i głosów. Prezentujemy również szczegóły dotyczące podziału kapitału akcyjnego na serie.

10 502 600
Liczba akcji

13 502 700
Liczba głosów

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu
Voxel International S.a.r.l. 3 960 340 37,43% 6 930 740 51,33%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 1 533 479 14,60% 1 533 479 11,36%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 684 633 6,52% 684 633 5,07%
Pozostali 4 353 848 41,45% 4 353 848 32,24%
Razem 10 502 600 100,00% 13 502 700 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Seria akcji Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów
Seria A 2 000 100 Imienne, uprzywilejowane 2:1 co do głosów 4 000 200
Seria B 1 000 000 Imienne, uprzywilejowane 2:1 co do głosów 2 000 000
Seria C 1 000 000 Na okaziciela 1 000 000
Seria D1 244 200 Na okaziciela 244 200
Seria D2 246 300 Na okaziciela 246 300
Seria D3 30 000 Na okaziciela 30 000
Seria E 500 000 Na okaziciela 500 000
Seria F 500 000 Na okaziciela 500 000
Seria G 1 000 000 Na okaziciela 1 000 000
Seria I 2 212 000 Na okaziciela 2 212 000
Seria J 1 000 000 Na okaziciela 1 000 000
Seria K 670 000 Na okaziciela 670 000
Seria L 100 000 Na okaziciela 100 000
Razem 10 502 600 13 502 700

Wartość nominalna wszystkich akcji wynosi 1,00 PLN

Walne Zgromadzenia

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określone są w Statucie Voxel S.A. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Voxel S.A. określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Poniżej prezentujemy treść ogłoszeń o zwołaniu WZA, projekty uchwał oraz dokumenty przekazane do WZA oraz wzory pełnomocnictw.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@voxel.pl.

2022
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Dobre Praktyki

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 to zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego, którym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym Voxel S.A. W stosunku do zasad szczegółowych Dobrych Praktyk obowiązuje formuła: stosuj lub wyjaśnij (comply or explain). Trwałe niestosowanie danej zasady lub incydentalne jej niezastosowanie rodzi po stronie spółki obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016. Coroczne oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego są częścią Sprawozdania z Działalności Zarządu Voxel S.A. i Grupy Voxel S.A. i znajdują się w Strefie Inwestora.

 

ikona Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

ikona Oświadczenie Zarządu VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie

Audytor

Firmą audytorską badającą roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie oraz przeglądającą sprawozdanie półroczne w latach 2018-2022 był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

Firmą audytorską badającą roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie oraz przeglądającą sprawozdanie półroczne w latach 2023-2025 jest KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4116.

Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Voxel S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Firma audytorska została wybrana do badania i przeglądów sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki dominującej z dnia 17 maja 2023 r. Voxel S.A. współpracuje z obecną firmą audytorską od 2023 roku.

W swoich działaniach Spółka stosuję się do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza kieruje się rekomendacją Komitetu Audytu oraz Polityką wyboru biegłego rewidenta.

Informacje dotyczące umów z firmą audytorską i wynagrodzenia za jej usługi znajdują się w raportach rocznych.

Dokumenty korporacyjne

Statut


Pobierz

Regulamin Zarządu


Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej


Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia


Pobierz

Regulamin Komitetu Audytu


Pobierz

Polityka wynagrodzeń i sprawozdania

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej (…) znowelizowaną w listopadzie 2019 roku poniżej prezentujemy Politykę Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. wraz ze sprawozdaniami. Dodatkowo, przedstawiamy również informacje o programach motywacyjnych na akcje.

Poniżej prezentujemy Politykę Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A., która została przyjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń

 

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Voxel S.A. może przyznawać członkom Zarządu programy motywacyjne oparte o akcje. Obecnie Spółka nie posiada takich programów.

Program motywacyjny na akcje działał w Voxel S.A. w latach 2009 – 2011. Został on zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voxel S.A. w dniu 30.11.2007. Celem Programu było stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników i konsultantów do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a także stabilizacja kadry pracowniczej i menedżerskiej. Dla uczestników Programu dostępne były warranty subskrypcyjne, które uprawniały do objęcia nie więcej niż 550 000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii D1, D2 i D3. W wyniku Programu objętych zostało 520 500 akcji (D1: 244 200, D2: 246 300, D3: 30 000).

 

Zawiadomienia

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawarcie przez spółkę publiczną istotnej transakcji z podmiotem powiązanym (w rozumieniu MSR 24) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Istotna transakcja została zdefiniowana w ustawie o ofercie publicznej jako transakcja, której wartość przekracza 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki publicznej.

W latach 2020-2023 roku nie wystąpiły takie transakcje.

Dematerializacja akcji

Poniżej prezentujemy treść wezwania do złożenia dokumentów akcji VOXEL S.A. z dnia 30 września 2020 roku

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki, pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, otwartym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.