Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Badanie SPECT

Badanie SPECT, czyli technika określana jako tomografia emisyjna
pojedynczego fotonu, jest metodą uzyskiwania obrazu narządów,
a przede wszystkim oceny ich czynności, przy pomocy niewielkich
dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników).

Informacje

Badania medycyny nuklearnej (SPECT)

Badanie SPECT, czyli technika określana jako tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, jest metodą uzyskiwania obrazu narządów, a przede wszystkim oceny ich czynności, przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników). Izotopy podawane są zwykle bezpośrednio do naczyń, wyjątkowo doustnie. Istnieją specjalne monogramy i wzory, na podstawie których oblicza się dawkę izotopu w zależności od masy i powierzchni ciała. Najczęściej używanym radioizotopem jest technet-99m, rzadziej używa się jodu-131, talu-201 i galu-67. Izotopy te zwykle są związane z odpowiednio dobranymi związkami chemicznymi powodującymi gromadzenie się ich w tym, a nie w innym narządzie. I tak: koloidalna siarka wychwytywana jest przez komórki Browicza-Kupfera wątroby; kuleczki albumin zatrzymują się w naczyniach włosowatych płuc; technet połączony z fosforanami gromadzi się w kościach.

Radioizotopy używane w badaniach scyntygraficznych emitują względnie mało szkodliwe dla organizmu promieniowanie gamma. Promieniowanie beta niszczące komórki używane jest w terapii radioizotopowej. Pochłonięta dawka waha się zwykle od 0,1 do 1Gy. Rozmieszczenie izotopów, oraz drogi ich przepływu, wydzielania i wydalania, obrazuje się na monitorze komputera przy pomocy urządzeń zwanych gammakamerami, w których detektor przesuwa się nad badanym narządem. Gamma kamery są nowszą generacją aparatów medycyny nuklearnej. Duża głowica tego aparatu obejmuje swoim polem widzenia całość badanego narządu (wątroby, serca, mózgu, nerek), a badanie trwa znacznie krócej w porównaniu z tradycyjnym scyntygrafem. Wynik badania można obecnie utrwalać w pamięci komputera, gdzie możliwa jest zmiana skal barwnych, filtrowanie, wygładzanie a przede wszystkim badanie czynności narządów. Gamma kamery ruchome (rotujące) umożliwiają uzyskanie obrazów warstwowych (tomograficznych), podobnie jak w tomografii komputerowej. Obrazy te uzyskuje się przez okrężny ruch głowicy aparatu wokół ciała pacjenta.

Podstawową zaletą metod izotopowych jest badanie czynności narządu: przepływu krwi, filtracji moczu pierwotnego, przepływu żółci w przewodach wątrobowych itp. Zatem, o ile techniki rentgenograficzne lepiej obrazują strukturę narządu, trudno o lepszą technikę diagnostyczną niż metody izotopowe w badaniu funkcji narządów wewnętrznych. Ponadto, badania izotopowe pozwalają niejednokrotnie uniknąć wykonania badań radiologicznych obarczonych ryzykiem powikłań – połączonych z cewnikowaniem naczyń lub podawaniem jodowych środków kontrastowych (arteriografia, cholangiografia, koronarografia, urografia).

Szczególnie przydatnymi badaniami izotopowymi są:

 • Perfuzyjna i wentylacyjna scyntygrafia płuc w ocenie zaburzeń krążenia płucnego, w tym zatorowości płucnej
 • Perfuzyjna scyntygrafia mięśnia sercowego, jako badanie selekcjonujące i poprzedzające koronarografię (angiografia naczyń wieńcowych
 • Statyczna scyntygrafia wątroby w rozpoznawaniu i nadzorze przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby
 • Izotopowe badania nerek w rozpoznawaniu nerkowego tła nadciśnienia

Skierowanie na badanie SPECT

Skierowanie na badanie SPECT

Jak lekarz może skierować pacjenta na badanie SPECT?

Na badanie refundowane SPECT pacjenta można skierować:

 • Z poradni specjalistycznej (nie z poradni POZ)
 • Ze skierowaniem wystawionym w trakcie hospitalizacji (np. na badanie znakowanymi leukocytami)
 • Ze skierowaniem wystawionym ze szpitala w dniu wypisu pacjenta, z odpowiednią adnotacją w epikryzie albo w zaleceniach w karcie wypisowej wydanej tego dnia pacjentowi.

Lista badań refundowanych

 • scyntygrafia i radioizotopowe badanie morfologii i czynności nerek: statyczne i dynamiczne
 • scyntygraficzne badanie perfuzji mięśnia sercowego: spoczynkowe i obciążeniowe (wysiłek, tety farmakologiczne z dipirydamolem, dobutaminą).
 • badania funkcji komór serca techniką bramkowaną (MUGA)
 • scyntygrafia układu kostnego
 • scyntygrafia przytarczyc metodą
 • scyntygrafia tarczycy, ocena jodochwytności
 • scyntygrafia płuc: wentylacyjna i perfuzyjna
 • scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
 • scyntygrafia ślinianek
 • scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
 • scyntygraficzne badanie czynności wątroby
 • scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
 • scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela
 • scyntygraficzne badanie czynności układu dopaminergicznego
 • scyntygraficzne badanie motoryki przełyku
 • scyntygraficzne badanie motoryki żołądka
 • scyntygraficzne badanie mózgu
 • scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
 • scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
 • scyntygraficzne badanie czynności przewodu pokarmowego
 • scyntygrafia kanalików łzowych
 • scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
 • scyntygrafia dróg żółciowych
 • scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
 • scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
 • scyntygrafia kory nadnerczy
 • scyntygrafia rdzenia nadnerczy
 • scyntygrafia z zastosowaniem znakowanych leukocytów
 • diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiaramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodniowych ośrodkowego układu nerwowego 

Przeciwwskazania do badania SPECT

Ciąża lub brak możliwości wykluczenia
ciąży przez pacjentkę

Niewielkie ograniczenie dla badania stanowi karmienie piersią – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godziny po podaniu radioznacznika, nie należy podawać dziecku pierwszej uzyskanej porcji pokarmu

Badania nie należy przeprowadzać bezpośrednio lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, operacjach, biopsjach, z wyjątkiem indywidualnych przypadków

Brak wskazań klinicznych
do badania